คณะกรรมการ

คณะกรรมการสภาขัาราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารสภาขัาราชการและคณะกรรมาธิการฝ่าย

ประธานสภาข้าราชการ
w_charoensak
รศ.น.สพ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ

รองประธานสภาข้าราชการ
w_Ongart_new
รศ.องอาจ เลาหวินิจ
w_chavalit
นายชวลิต วิทยานารถไพศาล

เลขาธิการสภาข้าราชการ
w_Thakorn
นายฐากร สายขุนทด


๑. คณะกรรมการบริหารสภาขัาราชการ

๒. คณะกรรมาธิการฝ่าย ๔  ฝ่าย คือ

๒.๑) ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์

๒.๒) ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์

๒.๓) ฝ่ายวิชาการและวิจัยสถาบัน และ

๒.๔) ฝ่ายประชาสัมพันธ์


ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์

ผศ.อนุวัฒน์  โพธิ์คง       ประธานคณะกรรมาธิการ

นางมานะ  จันทรท่าจีน    กรรมาธิการและเลขาธิการ

นางสุวาพร  ชื่นอารมณ์    กรรมาธิการ

นางสาวพรรทิมา  ติยะบุตร   กรรมาธิการ

นางสาวสุมาลี  เชาวลิต   กรรมาธิการ

นายสืบ  ชัยยะ                กรรมาธิการ

รศ.องอาจ  เลาหวินิจ       กรรมาธิการ

ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์

รศ.สุรวิช  วรรณไกรโรจน์              ประธานคณะกรรมาธิการ

ผศ.วิโรจน์   เวชชะ                      รองประธานคณะกรรมาธิการ

นางพวงพิศ  ปะกินำหัง               กรรมาธิการและเลขาธิการ

นางสาวชัชณี  กลั่่นสอน                   กรรมาธิการ

นายชัยพร  สามพุ่มพวง               กรรมาธิการ

นางประภาพรรณ  ประยูรหงษ์      กรรมาธิการ

นายสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม              กรรมาธิการ

นายจีรวัฒน์  ประยูรเจริญ            กรรมาธิการ

นายนารถพล  สงสุรพันธ์             กรรมาธิการ

นางนวรัตน์  สุวรรณเลิศ               กรรมาธิการ

ฝ่ายวิชาการและวิจัยสถาบัน

ผศ.ฐิติยา  แซ่ปัง                         ประธานคณะกรรมาธิการ

รศ.คณิตา  ตังคณานุรักษ์            รองประธานคณะกรรมาธิการ

ผศ.สุนทรี  ขุนทอง                      กรรมาธิการและเลขาธิการ

นางนิพาภรณ์  คงบางพระ           กรรมาธิการ

นายวรศักดิ์  สมตน                     กรรมาธิการ

นายกำจัด  รื่นเริงดี                      กรรมาธิการ

นางสุขวิมล  ช่างชำนิ                  กรรมาธิการ

รศ.ชัชพล  ชังชู                           กรรมาธิการ

นายชวลิต  วิทยานารถไพศาล       กรรมาธิการ

ผศ.ประวุฒิ  แย้มยลงาม              กรรมาธิการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายฐากร  สายขุนทด                  ประธานคณะกรรมาธิการ

นายเกษม  กาหลง                      รองประธาน คนที่ 1

นายปริญญา  บุญทัน                  รองประธาน คนที่ 2

นางสาวอัจฉรีย์  ยุวพันธ์                   กรรมาธิการและเลขาธิการ

นางมาริสา  เอี่ยมเหล็ก                กรรมาธิการ

ผศ.ชัชวาลย์  กุลโกวิท                 กรรมาธิการ

นางสาวเบ็ญจวรรณ  แสนทวีสุข        กรรมาธิการ

นางวนิดา  ศรีทองคำ                   กรรมาธิการ

นางสาวกันทิมา  จันทร์อำไพ              กรรมาธิการ

นางสาวสุมลฑา  สังใจสม                กรรมาธิการ

นางสาววรรณีย์  เล็กมณี                   กรรมาธิการ

นางมณฑนี  อุบลสิงห์                 กรรมาธิการ

นายชัชวาล  เมธาพิสิทธิกุล          กรรมาธิการ

นางพาณี  สวาสดิ์                       กรรมาธิการ