หน้าที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ผนึกกำลังความคิดและประสานความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในการบริหารงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
3. เพื่อติดตามการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีความโปร่งใส ยุติธรรม
4. เพื่อเสนอแนะข้อมูลและแนวคิดอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน
1.เสนอข้อแนะนำ ให้คำปรึกษา และประสานงานกับอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย รวมตลอดถึงการเสนอแนะ
1.1 นโยบายและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
1.2 นโยบายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับนิสิต
1.3 นโยบายและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสถานภาพ บทบาท ตำแหน่ง สิทธิ และสวัสดิการของข้าราชการทั้งในสายวิชาการและสายงานธุรการ
1.4 นโยบายและกฎเกณฑ์ในด้านมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
1.5 การส่งเสริมจรรยาบรรณและความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ

2. เรื่องที่อธิการบดีหรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย

3. ดำเนินกิจกรรมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ : สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่เป็นแกนนำของการประสานงาน ความร่วมมือ ประสานความคิด การสะท้อนปัญหาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทุกระดับ เป็นองค์กรกลางที่สร้างความ เข้าใจของประชาคมมหาวิทยาลัย เป็นผู้นำทางสังคมและมีจริยธรรมอันดี เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของสังคมและ ประชาคมโลก

พันธกิจของหน่วยงาน : ให้การสนับสนุนและประสานความร่วมมือในกิจกรรมทุกด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการรับฟังปัญหาและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อเสนอผู้บริหารองค์กรนำไปใช้ประกอบการพิจารณาในการพัฒนามหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร์ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาคมโลก โดยมีการบริหารจัดการที่ดี เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการของบุคลากร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยในทุกระดับ

ที่ตั้งของหน่วยงาน
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนบุคลากรของหน่วยงาน
ข้าราชการ 3 คนและพนักงานเงินรายได้ 1 คน

อื่น ๆ
กรรมการสภาข้าราชการ วาระตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จำนวน 44 คน และผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน จากบางเขน 2 คน และ วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระกียรติจังหวัดสกลนคร วิทยาเขตละ 2 คน