ระเบียบข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๓

pic_regulation_spa