Showing all posts by admin

สภาฯสัญจรครั้งที่๒
สภาฯสัญจรครั้งที่๒ ณ วิทยาเขตศรีราชา

สภาฯสัญจรครั้งที่๒ ณ วิทยาเขตศรีราชา

14276856251791427685659682

สภาฯสัญจรครั้งที่ ๑
สภาฯสัญจรครั้งที่๑ ดูงาน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

สภาฯสัญจรครั้งที่๑ ดูงาน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๘
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

ระเบียบข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๓